پایان نامه رشته علوم تربیتی
برای راهنمای بیشتر و مشاهده فهرست کلی مطالب بر روی لیست همه فایلها کلیک کنید.
تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.

بررسی و شناخت عوامل موثر در بد حجابی دانش آموزان دختر

زهرا حسینی 1393/09/14 دسته بندی : پایان نامه 2
تعداد صفحات : 90 صفحه

فصل اول – طرح تحقيق

 مقدمه

بیان مساله پژوهش

اهمیت وضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه هاوپرسشها

تعاریف عملیاتی

فصل دوم پيشينه تحقيق

ریشه پیدایش بد حجابی در جهان

آثار مخرب بی حجابی در جهان

از بین رفتن شخصیت زن و ایجاد نا امنی

سستی بنیان خانواده

گسترش فساد در جامعه

آسيب پذيري فعالیت ها ومسئولیت های اجتماعی

علل گسترش فرهنگ بی حجابی درایران وسایر کشورها

عوامل بدحجابی در قبل از انقلاب

تهاجم فرهنگی پس از انقلاب

قرآن وحجاب

وظائف مشترک بین زن و مرد

دواستثناء

بررسی اقوال

بررسی اقوال

کیفیت پوشش

استثناءدوم

جلباب

فصل سوم – روش تحقيق

تعريف جامعه آماری

نمونه آماری و روش نمونه برداری

حجم نمونه و روش تعیین آن

روش گردآوری داده ها

رواییِِِِ واعتبار پرسشنامه

طرح پژوهش

روشها تجزیه و تحلیل داده ها

محدودیتهای تحقیق

متغیرهای مستقل و وابسته

فصل چهارم يافته هاي تحقيق

توصیف داده ها در خصوص شناخت دختران نسبت به حجاب

ميزان پذيرش حجاب در بين دختران

شناخت دانش آموزان نسبت به حجاب در اديان ديگر

آيا چادر همان پوشش کامل است؟

شناخت دانش آموزان از قرآن راجع به پوشش

شناخت نسبت به الگوهای حجاب

تشويق خانواده برحجاب دختران

تأثير خانواده بر پوشش دختران

تأثير پوشش دوستان

تأثير پوشش معلمان و مسئولين مدرسه

تأثير رفتار مسئولين مدرسه برروی پوشش دختران

تأثير اقوام وهمسايگان بر پوشش دانش آموزان دختر

تأثير خودنمائی بر پوشش دختران

لباس و مد

عقده های روانی و کمبود عاطفی

پوشش وعدم موفقيت در ازدواج

پوشش وموفقيت در ازدواج

نقش حجاب در ازدواج

نقش حجاب درطلاق

تأثير حجاب در خودآرايی

حجاب و حفظ معنويت

حجاب و اعتدال روحی

مدگرايی و اقتصاد خانواده

تأثير از مراکز بزهکاری در پذيرفتن پوشش

ميزان اعتقاد فرد به حجاب

نقش فيلمهای سينمائی در ترويج بدحجابی

نقش برنامه های تلويزيون در ترويج بدحجابی

ماهواره و ترويج بدحجابی يا بی حجابی

نقش فيلمهایويدئوئی، سی دیدرترويج بد حجابیيا

بی حجابی

برنامه های تلويزيونی و ارائه الگوهای برتر پوشش

روزنامه ها و مجلات و ارائه پوشش مناسب

تحليل داده ها

پذيرش حجاب

پذيرش چادر

آشنائی با حجاب در ساير اديان

آشنائی با حدود حجاب در اسلام

آشنائی با الگوهای اسلامی در خصوص حجاب

جمع بندی نظرات در خصوص ميزان شناخت دانش آموزان

تشويق خانواده درر عايت پوشش

تأثيررعايت حجاب ازطرف نزديکان بر پوشش دانش آموزان

تأثير پوشش همکلاسيهاودوستان بردانش آموز

تأثير پوشش معلمان و مسئولين مدرسه برحجاب دانش آموزان

تاثير برخورد مسئولين مدرسه در حجاب دانش آموزان

جمع بندي نظرات در خصوص ميزان تاثير مراکز آموزشي در پوشش دانش آموزان

ميزان تأثير رعايت حجاب اقوام و همسايگان برحجاب دانش آموزان

بدحجابی و خودنمائی

بدحجابی و مد

بدحجابی و عقدهای روانی

جمع بندی نظرات راجع به حجاب و مسائل روحی روانی

تأثیر پوشش نا مناسب بر ازدواج دختران

تأثیر پوشش مناسب بر ازدواج دختران

ارزش گذاری مردان نسبت به زنان در امر ازدواج

پوشش و طلاق

پوشش در پائين آوردن انگيزه خودآرايی

رعايت پوشش و حفظ معنويت

رابطه مد گرائی واعتدال روحی زن ومرد

مدگرائی و اقتصادخانواده

تأثيربازديدازمراکز بزهکاری در پذيرش پوشش دختران

ارزيابی حجاب خود

رسانه ها و ترويج بدحجابی

تأثيربرنامه های تلويزيونی درترويج بدحجابی وبی حجابی

تأثيربرنامه های ماهواره ای درترويج بدحجابی جهانی

تأثير فيلمهای ويدئويی و سی دی در ترويج بدحجابی

تلويزيون و ارائه الگوهای برتر پوشش

جمع بندی نظرات راجع به رسانه ها و ترويج بدحجابی

روزنامه ها و مجلات و ارائه پوشش مناسب

جمع بندی اثرات برنامه های تلویزیون،روزنامه هاومجلات در ارائه پوشش مناسب

تحلیل استنباطی

فصل پنجم – بحث وتفسير نتايج

بحث و تفسیر نتایج فرضیه ها

بحث و تفسیر در خصوص فرضیه اول پژوهش

بحث وتفسیر در خصوص فرضیه دوم پژوهش

جمع بندی ونتجیه گیری

بحث و تفسیر در خصوص سوال پژوهش

سایر یافته های پژوهش وتفاسیر آنها

توصیه ها و پیشنهادات

پرسشنامه

فهرست منابع

بررسی و شناخت عوامل موثر در بد حجابی دانش آموزان دختر
خرید و دانلود | 8,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
مطالب مرتبط