مشاهده دسته بندی ������������

 
shop logo
تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر

بهرام محمدپور 1396/06/27 دسته بندی : مقالات 1
تعداد صفحات : 85 صفحه

با فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی دریای خزر که مرز بین خاک دو کشور ایران وشوروی سابق بود بین پنج کشور ساحلی قرار گرفته. وکشورهای استقلال یافته هرکدام خواهان سهم مناسبی از منابع معدنی و آبزیان دریا هستند از آنجائیکه مطابق توافقهای گذشته بین ایران وشوروی سابق (عهد نامه مودت ۱۹۲۱ وقرارداد تجارت وبحرپیمایی ۱۹۴۰) توافقات بین این دوکشور بوده و دریای خزر از نظر حقوقی مشترک میان دوکشور بوده وحالت مشاعی داشته است وقراردادهای گذشته نیز به روشنی نحوه بهره برداری ازبستر وزیر بستر دریا را ومنابع وذخایر معدنی این دریا را مشخص ننموده است وبهره برداری از منابع زمینی آن در خارج از منطقه انحصاری ۱۰ مایلی نیزوضعیت روشنی ندارد لذا به منظور جلوگیری از اقدامات دو جانبه و چند جانبه کشورهای ساحلی برای بهره برداری از این دریا که مشکلات سیاسی وزیست محیطی غیر قابل جبرانی را بوجود خواهد آوردلازم است همه کشورهای ساحلی با توجه به اینکه دریای خزر یک دریای بسته است و وضعیت حقوقی این دریا بایستی توسط کشورهای ساحلی وبا یک توافق همه جانبه مشخص شود با در نظر گرفتن همه جوانب امر اقدام به تدوین رژیم حقوقی این دریا بنمایند.

و چون کشورهای ایران وروسیه ازمهمترین کشورهای منطقه بوده که در گذشته نیز این دریا در ما لکیت این دوکشور بوده می توانند سهم بسزایی در ایجاد توافق کشورها داشته با شند.

بررسی ریشه های همگرایی و واگرایی دو کشور ایران وروسیه در عرصه سیاست خارجی نشان می دهد که روزبه روز دیدگاههای این دو کشور به هم نزدیک شده و باحضور کشورهای غربی وشرکتهای چند ملیتی در منطقه دریای خزر وتهدید بالقوه غربیها برای ایران وروسیه بخاطر جلوگیری از غیر قابل کنترل شدن دریای خزر این دوکشور مجبور هستند تا دراسرع وقت وضعیت حقوقی این دریا را مشخص تا از ملاحضه سایر کشورها و بهره برداریهای خودسرانه که مشکلات متعدد امنیتی و زیست محیطی را بوجود خواهدآورد جلوگیری نماید.

سازمان همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر و اجلاسهای متعدد سران کشورهای ساحلی که آخرین اجلاس آن مهرماه سال ۱۳۸۶ در تهران برگزار شد نشان دهنده عزم کشورهای ساحلی علی الخصوص ایران وروسیه برای حل مشکلات فی مابین و تدوین رژیم حقوقی این دریا است.

کلیات تحقیق

طرح مساله

فرضیه ها

پرسش اصلی پژوهش

پرسش های فرعی پژوهش

فرضیه اصلی

فرضیه های فرعی

متغیر مستقل و وابسته

روش پژوهش

هدف پژوهش

سازماندهی پژوهش

سابقه علمی ومنابع اصلی پژوهش

فصل دوم: چالشها وزمینه های واگرایی در روابط ایران و روسیه از دوره قاچار تاکنون

بخش اول: بررسی چا لشهای موجود در روابط ایران و روسیه از ابتدا تا فرو پاشی شوروی

چالشهای موجود در روابط ایران و روسیه در دوران تزارها

تصرف سرزمین هر جا که ممکن باشد

جلوگیری از نفوذ کشور های مخالف منافع روسیه در سرزمین ایران

کسب سیطره بر سیاستهای داخلی و خارجی ایران به منظور به حداقل رساندن نفوذ

کسب حداکثر منافع اقتصادی وسیاسی در ایران

چالشها در مناسبات ایران وروسیه پی از انقلاب اکتبر  روسیه تا پیروزی انقلاب اسلامی

نگاه به ایران به عنوان کشوری که از آن طریق می توان انقلاب سوسیالیستی را به سایر کشور ها منتقل نمود

کسب حداکثر منافع سیاسی واقتصادی به عنوان یک ابر قدرت

دسترسی به آبهای گرم خلیج فارس و اقیانوس هند

تغییرات در سیاست شوروی نسبت به ایران

تلاش برای جذب ایران به اردوگاه کمونیست

چالشهای بین دو کشور در دوره زمانی بین وقوع انقلاب اسلامی ایران و فروپاشی شوروی

تهدید منافع شوروی توسط ایران با توجه به شعار نه شرقی نه غربی

توجه به انقلاب ایران به عنوان یک جنبش رهایی بخش

سطح پایین مبادلات اقتصادی

کمک تسلیحاتی به عراق در جریان جنگ تحمیلی

بخش دوم:و عوامل واگرایی درروابط ایران وروسیه پی از فوپاشی شوروی

نگرش به غرب وکمیت سرمایه داری

ایفای نقش برتر در معادلات جهانی

گسترش فروش تسلیحات روسی به ایران و ضعف تکنولوژی

افزایش هزینه های امنیتی به نفع روسیه وبه ضرر ایران

سکوت روسیه در مقابل بهره برداری از نفت دریای خزر توسط کشورهای آذر بایجان و قزاقستان

تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر کشورهای آسیای میانه

تغییر در ژئوپلتیک منطقه پی از فروپاشی شوروی

بی اعتمادی نسبت به اهداف روسیه در گسترش

استفاده از ایران براب وحدت آسیای مرکزی و قفقاز

توافقات پشت پرده روسها

نگاه ابزاری به ایران برای گرفتن امتیازات بیشتر از کشورهای غربی

محافظ تاریخی ملت ایران

ناهمخوانی سیاستهای روسیه در حوزه خزر با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران

ناهمگونی ایدئولوژیک فرهنگی دو کشور ایران وروسیه

اختلاف در منافع دراز مدت ایران وروسیه در خصوص مسیر انتقال انرژی حوزه خزر

روابط اقتصادی چالشی برانگیز

انعطاف روسیه در مقابل حضور کشورهای غربی

مشکلات زیست محیطی دریای خزر بخاطر حضور کشورهای بیگانه و اقدامات خودسرانه برخی کشورهای ساحلی

راهکارهی دستیابی به امنیت زیست محیطی در منطقه

فصل سوم: دیدگاههای کشورهای ساحلی در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر

بخش اول: رژیم حقوقی دریای خزر

رژیم حقوقی دریاها ودریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل

وضعیت دریاچه خزر با توجه به کنوانسیون حقوق دریا ها وتعیین رژیم حقوقی آن

معاهدات مربوط به دریاچه خزر

علل ناکارآمدی معاهدات سابق

فروپاشی وجانشینی دولتهای تازه استقلال یافته

بخش دوم:نارسایی رژیم حقوقی گذشته دریای خزر و پیچیدگی وضع رژیم حقوقی جدید

بخش سوم: مواضع کشورهای ساحلی در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر

مواضع قزاقستان

مواضع آذربایجان

مواضع ترکمنستان

مواضع روسیه

مواضع جمهوری اسلامی ایران

فصل چهارم: زمینه های اشتراک منافع وهمگرایی ایران وروسیه در عرصه سیاست خارجی

بخش اول: سطح سه گانه همکاریهای جمهوری اسلامی ایران وروسیه پی ازفروپاشی

همکاریهای دوجانبه

همکاریهای منطقه ای ایران وروسیه

همکاری برای حل بحران های منطقه ای

سازمان همکاریهای دریای خزر

بهره برداری از منافع انرژی دریای حزر

همکاری در خصوص انتقال انرژی ازحوزه دریای خزر

ارتباط کشورهای آسیای مرکزی وقفقاز با اقتصاد جهانی

همکاریهای ایران وروسیه در سطح بین المللی

بخش دوم: عوامل موثر در همگرایی جمهوری اسلامی ایران وروسیه

منافع روسیه در خصوص گسترش همکاریه با ایران

جلب حمایت ایران برای مقابله با نفوذ قدرتهای بیگانه در منطقه

نزدیکی به ایران برای نفوذ به خاورمیانه ،خلیج فارس وکشورهای اسلامی

گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران به منظور گرفتن امتیاز از غرب

همکاری با ایران برای جلوگیری از افراط گرایی قومی ونژادی وبی ثباتی در منطقه

جلب حمایت ایران برای مخالفت با توسعه ناتو به شرق

منافع ایران در گسترش همکاریهای خود با روسیه

نگاه به روسیه به عنوان تامین کننده تسلیحات و تکنولوژی جدید

همکاری با روسیه برای جلوگیری از سلطه

شرکتهای خارجی وفراملیتی بر منلفع انرژی منطقه

جلب حمایت روسیه در مقابل نفوذ کشورهای مخالف جمهوری اسلامی ایران در منطقه خزر

همکاری باروسیه به منظور مقابله با فشارهای آمریکا وغرب

فصل پنجم: نتیجه گیری

منابع مآخذ

file logo
خرید و دانلود | 5,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی در جهان و ایران

بهرام محمدپور 1396/06/18 دسته بندی : مقالات 1
تعداد صفحات : 24 صفحه

از زمانی که بزرگترین پروژه EDI به دستور بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا، در تاریخ ۲۶ اکتبر ۱۹۹۳ در آن کشور مطرح و بموجب آن دولت آمریکا مکلف شد تا خرید کالا و خدمات را از طریق تجارت الکترونیکی انجام دهد، تجارت سنتی و کاغذی در دنیا بیش از پیش رو به افول گذاشت. طبق ارزیابیهای انجام شده، در تجارت سنتی حدود ۷درصد ارزش مبادلات جهانی فقط صرف تهیه و مبادله اسناد مربوطه می‌شود. برآوردهای انجام شده نشان میدهد که با بهره‌گیری از تجارت الکترونیکی بجای روشهای سنتی مبتنی بر کاغذ بین ۲۱ تا ۷۰ در صد صرفه جوئی در فعالیتهای مختلف تجاری حاصل می‌گردد. کاربرد تجارت الکترونیکی در کاهش هزینه‌ها و تسهیل و روان سازی تجارت ملی و منطقه‌ای سبب شده است تا بازرگانی الکترونیک بنحو بسیار زودرس و غیر منتظره‌ای در تمام سطوح اقتصادی, اعم از ملی, منطقه‌ای و جهانی خود را بر جهانیان تحمیل نماید. در گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD آمده است که تاسال ۲۰۰۵ سقف تجارت الکترونیکی باید به مبلغی حدود یک تریلیون دلار برسد. با رسمیت یافتن تجارت الکترونیکی در جهان، بیش از پیش به شناخت جنبه‌های حقوقی این نوع تجارت و قانونمند کردن آن احساس نیاز می‌گردد. دست اندرکاران تجارت ملی، منطقه‌ای و بین المللی حق دارند تا به آثار قانونی و حقوقی اقدامات ON LINE خود واقف گردند. لذا از مدتهاپیش مجامع بین المللی وهر یک از کشورها در این زمینه در حد نیاز یا توان خود اقدام به وضع قوانین و مقرراتی نموده اند. قبل از ورود به موضوع بحث خوب است اشاره‌ایبه مفهوم تجارت الکترونیکی (E.Commerce ) و تفاوت آن با مبادله الکترونیک داده‌ها (EDI ) داشته باشیم تا هنگام بحث از وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی تصویر مشترکی از آن وجود داشته باشد. ۲- تعریف و مفهوم تجارت الکترونیکی: – تعریف تجارت الکترونیکی(E.Commerce ): تعاریف متفاوتی از تجارت الکترونیکی ارائه شده است. برخی گفته‌اند که E.Commerce عبارت از مبادله اطلاعات تجاری بدون استفاده از کاغذ است که در آن نو آوری هایی مانند مبادله الکترونیکی داده‌ها, پست الکترونیک, تابلوی اعلانات الکترونیکی, انتقال الکترونیک وجه و سایر فن آوریهای مبتنی بر شبکه به کار برده می‌شود. اما تعریفی که کنسرسیوم صنعت Commerce Net از تجارت الکترونیکی ارائه می‌دهد, مناسب تربنظر میرسد. میگوید E.Commerce عبارتست از استفاده از کامپیوترهای یک یا چند شبکه برای ایجاد وانتقال اطلاعات تجاری که بیشتر با خرید و فروش اطلاعات, کالاها و خدمات از طریق اینترنت مرتبط می‌باشد.

مقدمه

تعريف و مفهوم تجارت الكترونيكي

تعريف EDI

تفاوت تجارت الكترونيكي و EDI

مبحث اول: وضعيت قوانين و مقررات موضوعه در ايران وجهان

اقدامات سازمانهاي بين المللي

دستورالعملهاي پارلمان اروپا و برخي قوانين ومقررات ملي

دستورالعملهاي اروپايي

قانونگذاري ملي

وضعيت قانونگذاري در ايران

سياست تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران

اصلاح قانون تجارت

طرح تجارت الكترونيكي

مبحث دوم: وضعيت حقوقي تجارت الكترونيكي

وضعيت دانشكده‌هاي حقوق

تشكيلات دادگستري

نظام اداري و بخش خصوصي

پيشنهادات

فهرست منابع

file logo
خرید و دانلود | 3,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

عسر و حرج (نجات در حقوق اسلامي)

عباس دولت یاری 1396/01/26 دسته بندی : مقالات 2
تعداد صفحات : 23 صفحه

چكيده

 ماده 1130 قانون مدني به زوجه اجازه داده است در مواردي كه ادامه زندگي زناشويي، وي را در وضعيت عسر و حرج قرار دهد، با مراجعه به حاكم و اثبات حالت عسر و حرج، درخواست طلاق نمايد. عام بودن اين ماده براي زن اين امكان را قرار داده كه بدون توجه به مبناي ايجادي عسر و حرج، با اثبات علت موجد سختي و تنگي، خود را از علقه زوجيت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزاياي مهم آن است، اما از سوي ديگر موجب سليقه اي شدن كاربرد آن گرديده است. نگارنده معتقد است ايجاد و توسعه رويه قضايي در زمينه اين ماده، تبيين مفهوم عسر و حرج و آموزش آن به قضات و همچنين به كارگيري قضات زن به طور الزامي در دادگاه هاي خانواده، تا حدي موجب رفع مشكلات اجرايي اين ماده خواهد شد.... (برای دریافت کامل متن را دانلود کنید)

فهرست مطالب

مقدمه 

فصل اول 

مستندات قاعده فوق به شرح ذيل است 

محدوده قاعده عسر و حرج 

پيشينه كاربرد قاعده نفي عسر و حرج در امور خانوادگي در قانون ايران 

فصل دوم   

مصاديق عسرو حرج 

نظام قضايي بر سه محور 

فصل سوم 

نتيجه گيري 

چكيده 

منابع

file logo
خرید و دانلود | 2,300 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

اجراي علني مجازات ها

عباس دولت یاری 1396/01/26 دسته بندی : مقالات 2
تعداد صفحات : 24 صفحه

در مقدمه تحقیق «اجراي علني مجازات ها » آمده است:

بدون شک دستورهاي اسلام هيچ گاه خالي از مصلحت نبوده و رعايت مصلحت نيز صرفا به خاطر سعادت و کمال انسان است; تا در اين راستا، بشر از ارزش و کرامت خود برخوردار شده و از آن غافل نگردد، و گوهر عقل نيز که در وجود او نهاده شده براي تامين همين هدف بوده است. بنابراين، اگر انسان نسبت به اين گوهر گرانبها غافل گردد و خشم و غضب خود را عاقلانه به کار نبندد و مرتکب جناياتي شود، در واقع کرامت انساني و ارزش بشري خود را از دست داده و به موازات اين اعمال، کرامت همنوعان خود را نيز ناديده گرفته است. .... (برای دریافت کامل متن دانلود کنید)

عنوان  

مقدمه 

كليدواژه 

فصل اول  

مشروعيت اجراي علني مجازات 

موارد اجراي علني مجازات 

فصل دوم  

مفهوم علني بودن مجازات 

مفهوم «طائفه» در آيه نور  

اصل و قاعده اولي در اجراي مجازات آشکار 

فصل سوم  

نتيجه گيري 

انتقاد و پيشنهاد 

چكيده 

منابع    

file logo
خرید و دانلود | 2,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

اقرار

عباس دولت یاری 1396/01/26 دسته بندی : مقالات 2
تعداد صفحات : 35 صفحه

در مقدمه این تحقیق آمده است:

اقرار، نیرومندترین دلیل اثبات دعوی است. چنان‌که از آن به «اُم الدلایل» یا «ملکه‌ی دلایل» تعبیر می‌شود. طبق مادة 1259 ق.م.؛ «اقرار عبارت از اِخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.»

اقرار در لغت به معنیِ تثبیت و تحکیم آمده ولی در اصطلاح قضایی، به معنیِ اعلام به وجود حقی علیه خود و به نفع شخصِ دیگر می‌باشد.

اقرار، اخبار است؛ یعنی مقرّ خبر می‌دهد از وجود امری که سابقاً، وجود داشته است. بنابراین اقرار، انشاء نیست که موجد حقی باشد. شاید بتوان گفت که اقرار، عکس ادعا است؛ چون در ادعا، اظهار حقی می‌شود به نفع خود و بر ضرر غیر.

اقرار با شهادت هم فرق دارد؛ چه شهادت، اخبار به حقی است به نفع یکی و بر ضرر دیگری.

بنابر تعریف و مطالب فوق، اقرار، عقد نیست. ایقاع هم نیست بلکه خبری است که مانند اخبار دیگر محتمل صدق و کذب است. بدیهی است به‌خصوص در دادگاه که واقع شود احتمال صدقِ آن به‌مراتب بیشتر می‌شود. زیرا مدعیû‌علیه با توجه به آثار قانونی آن اقرار می‌کند.....

برای دریافت کامل متن دانلود کنید.

فهرست مطالب

عنوان  

مقدمه 

كليد واژه 

فصل اول 

تعريف شكنجه 

مصاديق شكنجه 

حكم قاونوني اقرار بر مبناي شكنجه 

ضمانت اجراي اخذ شكنجه 

فصل دوم 

اقرار در امور كيفري 

تفاوت اقرار در امور مدني 

عناصر تاثير اقرار 

اركان اقرار 

شرايط مقر 

اقرار در دادگاه وخارج از دادگاه 

شرايط خاص اقرار به حق الله 

كيفرهايي كه توسط اقرار ثابت ميشوند 

انكار بعد از اقرار  

فصل سوم 

عدم سقوط قتل است 

رجوع از اقرار به حدود در مذاهب اربعه 

آيا فرار از حفره رجم به منزله رجوع ميباشد 

فصل چهارم  

نتيجه گيري 

چكيده 

منابع

file logo
خرید و دانلود | 3,500 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

تاريخ تحولات كيفري بعد از مشروطه

نجم الدین پلار 1395/09/10 دسته بندی : مقالات 2
تعداد صفحات : 27 صفحه

مقدمه : اهميت تحقيق

پيشگفتار  اهمیت تاريخ

مقدمات جنبش مشروطه در ايران

از انقلاب مشروطه تا آغاز پهلوي

درآمد

دوران پايان قاجار (اوضاع قضائي و دادرسي)

عصر مشروطه

فهم اصل تفكيك قوا از هم و استقلال قوه قضائيه

اصل دو درجه بودن رسيدگي

اصل انفصال ناپذير بودن قضات

تعدد يا وحدت دادرس

علني بودن محاكمات

تشكيلات قضائي

تشكيلات قضائي

محاكم جزا

محكمه پليس

محكمه جزا

دادگاه جنائي

محاكم اداري

محاكم نظامي

اصلاحات

نتيجه

نظام قضائي در دوره پهلوي

فصل اول: انحلال عدليه و ايجاد دادگستري نوين

مبحث اول: انحلال عدليه

گفتار اول: وجاهت قانوني انحلال عدليه

مبحث دوم : ايجاد دادگستري نوين

فصل دوم: تشكيلات قضائي

گفتار اول: محاكم عمومي

گفتار دوم: محاكم اختصاصي

مبحث اول: حاكميت نسبي قضائي

مبحث دوم: تمديد قضاوت شرعي

گفتار اول: تضعيف نقش و نفوذ روحانيت درد دستگاه قضائي

گفتار دوم: تصويب قوانين عرفي

گفتار سوم: تمديد صلاحيت مراجع قضائي شرعي

جهت گيري كلي قوانين حقوقي و قضائي

قوانين شكلي – قانون اصول محاكمات جزايي

قوانين ماهوي

قانون مجازات عمومي

فقدان امنيت و عدالت قضائي

تحولات كيفري بعد از سقوط رضاخان

فهرست منابع و ماخذ

file logo
خرید و دانلود | 2,700 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

شيوه دادرسي در تصادفات

راضيه بهشت 1395/04/25 دسته بندی : مقالات 3
تعداد صفحات : 28 صفحه

چکیده 

مقدمه

مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران

 نقش راننده در این مسؤولیت چیست؟

نتیجه گیری

منابع

file logo
خرید و دانلود | 2,800 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

حق و تکلیف از منظر حقوقی

عباس پروایی لیسار 1395/02/26 دسته بندی : مقالات 2
تعداد صفحات : 28 صفحه

چکیده

مقدمه

طرح مسأله

حق و تکلیف در اصطلاح فقهی

چالش حق و تکلیف

حق و تکلیف و حکومت

تلازم حق و تکلیف

نتیجه

file logo
خرید و دانلود | 5,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

مسئوليت كيفري و مدني پزشكان

شیوا منصوری 1394/05/12 دسته بندی : مقالات 2
تعداد صفحات : 25 صفحه

چکیده

هدف نهايي علم طبابت

ديدگاه فقهاي عظام

طبابت «واجب كفايي» است

قاعدة احسان

مسئوليت كيفري پزشك

تعريف مسئوليت پزشكي

بررسي مواد قانوني

مسئوليت مدنی پزشكي

بررسي اقوال فقهاي عظام

شرايط عدم مسئوليت پزشكي

اجازه قانونگذار

مشروعيت اعمال پزشكي

رعايت موازين پزشكي

رضايت بيمار

اخذ برائت

بررسي مسألة برائت

منابع

file logo
خرید و دانلود | 2,500 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

مقایسه حقوق اداری ایران و لیتوانی در نظام حقوقی ایران

مهدی قلندری 1394/01/29 دسته بندی : مقالات 2
تعداد صفحات : 77 صفحه

چکیده

فصل اول کلیات تحقیق

نگاهی کوتاه بر سیر حقوق تطبیقی و کاربرد ان

حقوق تطبیقی

تعریف حقوق تطبیقی

تاریخچه حقوق تطبیقی

نحوه استفاده از مطالعات حقوق تطبیقی

بررسی قانون جدید دیوان عدالت اداری

شرایط کاندایدای های ریاست جمهوری در ایران

شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در لیتوانی

حدود اقتدارات قانونی رییس جمهور

سایر اختیارات و وظایف رییس جمهور در ایران

مسئولیت سیاسی رییس جمهور

مسئولیت قضایی رییس جمهور

مسئولیت قضایی رییس جمهور لیتوانی

فصل دوم مبانی نظری تحقیق

کشور لیتوانی

کشور ایران

ملاحظات تاریخی

جمهوری اسلامی ایران

حکومت ایران و لیتوانی

نهاد ریاست جمهوری در لیتوانی پارلمان لیتوانی

شهرداریها و شوراهای استانی لیتوانی

نگاهی به شورای قانون اساسی لیتوانی و شورای نگهبان ایران

فصل سوم شاخص های تطبیقی کشورهای ایران و لیتوانی

جایگاه زبان لیتوانی و ایران در جهان

شاخص های جمعیتی

شاخص های اقتصادی

حقوق لیتوانی

قانون جامع اتحادیه اروپا

نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع و ماخذ

file logo
خرید و دانلود | 8,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...